Правила совместного пользования макета ZOOMBOOK

ZOOMBOOK vietnes klientiem (turpmāk – Lietotāji) ir iespēja koplietot ZOOMBOOK vietnē savu radīto foto grāmatu, kalendāru, piezīmju grāmatiņu, izņemot pastkaršu un kanvas, maketu failus (turpmāk – Maketi) ar draugiem, kolēģiem, paziņām, vai arī padarīt tos publiski pieejamus, ņemot vērā ZOOMBOOK Maketa koplietošanas noteikumus (turpmāk – Noteikumi).

ZOOMBOOK vietnes Lietotāji var koplietot savus Maketus ar noteiktām izvēlētām personām vai to grupu (piemēram, tikai ar savu organizāciju vai noteiktu personu grupu) vai ar visām trešām personām (piemēram, ievietot sociālajā tīklā) (turpmāk – Saņēmēji).

Ar izvēlētiem Saņēmējiem Lietotājs Maketa saiti var koplietot tikai iegādājoties Maketu, t. i., no pasūtīto produktu plaukta, nospiežot uz produkta Maketa labajā pusē esošā simbola un izvēloties funkciju “Koplietot”.

Lietotājs var koplietot maketu:

 • nosūtot Maketa saiti uz vēlamo e-pasta adresi vai ievietojot to sociālajos tīklos.
 • ierakstot konkrēto Saņēmēju e-pasta adreses un ZOOMBOOK uz norādīto e-pasta adresi nosūtīs uzģenerēto vēstuli ar saiti uz koplietojamo Maketu.

Ja saites Saņēmējs koplietos saņemto e-pastu vai tajā norādīto saiti ar citām personām, personas, ar kurām netika koplietots, varēs redzēt saites saturu.

Ja saite tiek koplietota publiski (sociālajos tīklos u. tml.), Makets (ieskaitot fotogrāfijas) būs redzams visiem, kuri izmanto vai neizmanto publisko vietņu pakalpojumus. Lietotāju publiski koplietojamā saite (ieskaitot fotogrāfijas) var tikt parādīta publisko vietņu meklēšanas rezultātos un citos tās sniegtajos pakalpojumos.

Koplietošanu varat pārtraukt jebkurā brīdī, šādā gadījumā saite atvērs tukšu lapu. Ja koplietošanu neatcelsiet, saite būs aktīva un Saņēmēji varēs piekļūt maketa failam.

Visi saņēmēji, saņemot Maketa saiti, varēs atvērt strādājošu saiti, apskatīt Maketu un iegādāties produktu atbilstoši Maketam savai personīgai lietošanai, izvēloties funkciju “Pasūtīt”.

Saites Saņēmējs varēs iegādāties produktus tikai reģistrējoties ZOOMBOOK sistēmā, ņemot vērā ZOOMBOOK pirkšanas-pārdošanas noteikumus. Pasūtot produktu, saites Saņēmēji ir paši atbildīgi par Darījuma noslēgšanu un pildīšanu, kā arī par jebkādām citām ar Darījuma slēgšanu vai pildīšanu saistītajām saistībām. Iegādājoties produktu, Saņēmēji iegūst īpašumtiesības uz to, taču neiegūst autortiesības uz koplietojamo Maketu. Iegādājoties produktu, Saņēmēji piekrīt to izmantot tikai personīgiem mērķiem, nevis publiskai vai komerciālai izmantošanai. Iegādājoties produktu, Saņēmēji piekrīt, ka Maketi tiek pārdoti ar ZOOMBOOK logotipu. Saņēmējiem ir jāpievērš uzmanība ZOOMBOOK vietnē spēkā esošajiem intelektuālā īpašuma, privātuma politikas un citiem noteikumiem.

Lietotājs, koplietojot saiti ar Saņēmējiem, bezmaksas piešķir ZOOMBOOK tālāk tekstā norādītās tiesības, ieskaitot, bet neaprobežojoties: rādīt Maketa oriģinālu; publicēt Maketu, tajā skaitā tā padarīšanu pieejamu datortīklos (internetā), atveidot Maketu jebkādā formā un veidā, izplatīt Maketu pārdodot tik lielā apmērā, cik tas ir saistīts ar darījuma veikšanu ar Maketa saites Saņēmējiem.

ZOOMBOOK nodrošina tikai tehniskos līdzekļus Maketa koplietošanai un nav Maketu koplietojošā Lietotāja pārstāvis, aģents, starpnieks u. tml. Maketa koplietošanas funkcija tiek nodrošināta ērtības labad, taču risku un atbildību par saites koplietošanu, saites saturu un saites lietošanu uzņemas pats Lietotājs.

Jebkuras Lietotāja vai Saņēmēja veicamās Maketa dizaina, ja nav norādīts citādāk, arī ar ZOOMBOOK vietnes starpniecību pieejamā satura izmaiņas, kopēšana un/vai citādāka nelikumīga izmantošana bez rakstveida ZOOMBOOK atļaujas un/vai neievērojot šos Noteikumus, ir autortiesību un citu tiesību pārkāpums, kā rezultātā rodas atbildība saskaņā ar Lietuvas Republikas likumiem.

Patērētājs un/vai Saņēmējs paziņo un apstiprina, ka izlasīja un saprata šos saites koplietošanas Noteikumus un piekrīt tiem, ka tie ir saistoši un uzliek par pienākumu tos ievērot.

Izmantojot iespēju koplietot Maketu, Lietotājs apliecina, ka viņš/viņa:

 • saprot, ka visa atbildība par Maketa koplietošanu un ar to saistītās informācijas patiesumu un atbilstību Lietuvas Republikas tiesību aktiem ir pašam Maketu un ar to saistīto informāciju iesniegušajam Lietotājam;
 • saprot un apliecina, ka Lietotājs pats ir atbildīgs par Maketa autorību, šo noteikumu, intelektuālā īpašuma aizsardzību regulējošo un citu tiesību aktu pārkāpumiem;

Ja Lietotājs nenorāda citādāk, Saņēmējs piekrīt, ka tam nav tiesību veikt šādas ar Maketu saistītās darbības:

 • izmantot komerciāliem mērķiem;
 • izplatīt, nodot nomai, nomāt par samaksu, pārdot, nodot tiesības vai nodot citādā veidā;
 • kopēt, ieskaitot arī daļēju kopēšanu;
 • mainīt, rediģēt, koriģēt, tulkot, dekompilēt, radīt atvasinātus produktus vai veikt citas izmaiņas;
 • noņemt, slēpt, viltot, iznīcināt vai mainīt;
 • izmantojot nepareizi norādīt izcelsmes avotu;
 • pārvietot, eksportēt (atkārtoti eksportēt) un (vai) importēt (atkārtoti importēt) uz jebkādu valsti, ieskaitot to valsti, uz kuru ir aizliegts eksportēt un importēt;
 • izmantot jebkādas datu bāzes un kolekcijas veidošanai un iekļaut šādās datu bāzēs un kolekcijās.

Piekrītot šiem obligātajiem noteikumiem, Patērētājs piekrīt papildu noteikumiem saistībā ar fotogrāfijām:

 • Jūs apstiprināt, ka Jums ir visas tiesības uz fotogrāfijām, jo Jūs pats tās uzņēmāt vai esat saņēmuši autoru piekrišanu izmantot fotogrāfijas ZOOMBOOK vietnes lapā.
 • Jūs atbildāt par to, ka ir saņemta skaidra un neapšaubāma personu, kas atpazīstamas fotogrāfijā, piekrišana, ka viņu attēls tiek izmantots ZOOMBOOK vietnē;
 • Jūs uzņematies atbildību par iespējamām trešo personu pretenzijām un kompensācijas samaksas prasībām, kas ir saistītas ar fotogrāfijām.

ZOOMBOOK nav atbildīgs par:

 • lietotāju iesniegto fotogrāfiju, ilustrāciju vai tekstuālo materiālu autortiesībām, kā arī par tekstuālajā materiālā norādītajiem faktiem, tēmu, apstākļiem un satura kļūdām Maketā;
 • patērētāja veicamo darbību, kā arī to nekontrolē un nepārstāv lietotāju. Maketa saites koplietošanas pakalpojumu nodrošināšana nenozīmē, ka ZOOMBOOK jebkādā veidā atbalsta vai uztur Maketa saturu;
 • par Maketa kvalitāti, izņemot poligrāfiskās drukas kvalitāti, atbilstību aprakstam un/vai komplektāciju;
 • jebkādiem intelektuālā īpašuma aizsardzību regulējošo un citu tiesību aktu pārkāpumiem, ja Lietotājs šādus izdarītu, par autortiesību pārkāpumu publiskojot savus Maketus, kā arī par jebkādiem ar to saistītiem, tiešiem vai netiešiem materiāliem un nemateriāliem zaudējumiem, kas var rasties Lietotājam un/vai Saņēmējam;
 • neatbilstošu un/vai nelikumīgu lietotāju un/vai Saņēmēju rīcību, kā arī par jebkāda rakstura un jebkādos citos veidos Lietotāja un/vai Saņēmēja darāmo vai izdarīto tiesību aktu pārkāpumu.

ZOOMBOOK ir tiesības (bet ne pienākums):

 • ar mērķi novērst intelektuālo īpašumtiesību pārkāpumus, pārbaudīt vai Maketi, ko koplieto Lietotājs, nepārkāpj intelektuālās īpašumtiesības.
 • pastāvot aizdomām vai saņemot attiecīgu informāciju vai pretenziju no saites Saņēmējiem, pieprasīt Lietotājam apstiprināt, ka Maketi, kas tika koplietoti vai tika publiskoti, kā arī ar to saistītā informācija, ir pareiza un, ieskaitot, bet neaprobežojoties, pieprasīt iesniegt Maketa autorības pierādījumus.
 • jebkurā brīdī pēc ieskata un iniciatīvas vai saņemot paziņojumu no citām personām, Lietotāja koplietojamos un publiskojamos Maketus vai jebkādu citu informāciju dzēst/izņemt, ja pēc ZOOMBOOK atzinuma Maketi pārkāpj Noteikumus vai tiesību aktu prasības, vai ir pretrunā ar tikumību un/vai sabiedrisko kārtību.
 • jebkurā brīdī sekot līdzi Lietotāja un/vai Saņēmēja darbībām ZOOMBOOK vietnē un pārbaudīt jebkādus šo noteikumu pārkāpumus un darīt visu, lai pārtrauktu iespējamos noteikumu pārkāpumus, kā arī novērst un nepieļaut turpmākus Lietotāju un/vai Saņēmēju pārkāpumus.

ZOOMBOOK patur tiesības mainīt jebkuru vietnes daļu un šos Noteikumus. ZOOMBOOK neapņemas par to paziņot, ievietojot šīs izmaiņas vietnē. Ja nepiekrītat šīm izmaiņām, Jums ir jāpārtrauc izmantot vietne. Jūsu vietnes izmantošana pēc veikto izmaiņu publicēšanas nozīmē Jūsu piekrišanu veiktajām izmaiņām.