Pirkuma noteikumi

 1. Vispārīgie noteikumi

  1. Tīmekļa vietnes zoombook.lt, zoombook.lv, zoombook.ee, zoombook.com, mobilās lietotnes ZOOMBOOK un ZOOMBOOK Postcards (turpmāk tekstā — ZOOMBOOK tīmekļa vietne) ir vietnes, kurās jūs (turpmāk tekstā — Apmeklētājs), izmantojot ZOOMBOOK lietotni, varat izveidot personalizētas fotogrāmatas, fotokanvas, kalendārus, piezīmju grāmatas, plānotāju vākus un pastkartes (turpmāk tekstā — ZOOMBOOK produkti), pārvaldīt savu ZOOMBOOK produktu plauktu, kā arī pasūtīt un iegādāties izveidotos ZOOMBOOK produktus internetā.
  2. Pirkuma noteikumi ir ZOOMBOOK tīmekļa vietnes lietošanas un ZOOMBOOK produktu iegādes noteikumi (turpmāk tekstā — Noteikumi), un tas ir Apmeklētājam un Pakalpojuma sniedzējam (turpmāk kopā saukti par Pusēm) saistošs juridisks dokuments, kurā ir izklāstīti ZOOMBOOK tīmekļa vietnes lietošanas noteikumi un nosacījumi, Pušu tiesības un pienākumi, izmantojot ZOOMBOOK tīmekļa vietni, ZOOMBOOK produktu apmaksas, piegādes un atgriešanas noteikumi un nosacījumi, kā arī citi ar ZOOMBOOK produktu pasūtīšanu, iegādi un pārdošanu saistītie noteikumi un nosacījumi.
  3. No brīža, kad Apmeklētājs noslēdz pirkšanas–pārdošanas vienošanos ar Pakalpojuma sniedzēju par ZOOMBOOK produkta iegādi, Apmeklētājs tiek saukts par Pircēju, savukārt Pakalpojuma sniedzējs — par Pārdevēju.
  4. Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības jebkurā brīdī grozīt un labot Noteikumus. Visjaunākā Noteikumu versija ir publicēta ZOOMBOOK tīmekļa vietnes sadaļā Pirkuma noteikumi. Izmaiņas Noteikumos stājas spēkā brīdī, kad tās publicē ZOOMBOOK tīmekļa vietnē. Pakalpojuma sniedzējam nav pienākuma informēt par Noteikumu grozījumiem. Mēs iesakām periodiski apmeklēt ZOOMBOOK tīmekļa vietni, lai iepazītos ar Noteikumu visjaunāko versiju. Ja veiksim būtiskas izmaiņas, mēs par tām informēsim ZOOMBOOK tīmekļa vietnē.
  5. Tiesības izmantot ZOOMBOOK tīmekļa vietni, kā arī pasūtīt un iegādāties ZOOMBOOK produktus (turpmāk tekstā — produkti) ir tikai:
   1. rīcībspējīgām fiziskām personām, t. i., personām, kuras ir sasniegušas pilngadību un kuru rīcībspēju neierobežo tiesvedība;
   2. vismaz 16 gadu vecumu sasniegušām nepilngadīgām personām ar nosacījumu, ka ir saņemta vecāka vai aizbildņa piekrišana, ja vien šāda persona jau nav tiesīga īstenot visas pilsoniskās tiesības vai patstāvīgi pildīt savus pienākumus;
   3. juridiskām personām;
   4. visu iepriekšminēto personu pilnvarotiem pārstāvjiem.
   5. Piekrītot šiem Noteikumiem, Pircējs apstiprina, ka ir tiesīgs iegādāties produktus saskaņā ar šo Noteikumu 1.5. apakšpunktu.
  6. ZOOMBOOK patur tiesības jebkurā brīdī un nebrīdinot pārtraukt ZOOMBOOK tīmekļa vietnē nodrošināto pakalpojumu sniegšanu un pilnībā vai daļēji mainīt ZOOMBOOK tīmekļa vietni vai atsevišķas tās daļas.
 2. Personas datu aizsardzība

  1. Pakalpojuma sniedzējs apņemas ievērot Apmeklētāja tiesības uz privātumu saistībā ar viņa(-as) personisko informāciju. Apstrādājot personas datus, ZOOMBOOK rīkojas saskaņā ar Likumu par personas datu juridisku aizsardzību, kas regulē datu subjekta tiesības, un citiem normatīvajiem aktiem, kas regulē personas datu apstrādi, kā arī saskaņā ar Apmeklētāja piekrišanu, ko Pakalpojuma sniedzējs var lūgt, lai īstenotu elektroniskās tirdzniecības un tiešās tirgvedības pasākumus, rīkotu aptaujas, konkursus un spēles, vai citos īpašos gadījumos. Lai uzzinātu vairāk, ZOOMBOOK tīmekļa vietnē skatiet sadaļu Privātuma aizsardzības noteikumi.
  2. Reģistrējoties ZOOMBOOK tīmekļa vietnē, iegādājoties ZOOMBOOK produktus un nododot datus ZOOMBOOK rīcībā, Apmeklētājs piekrīt, ka ZOOMBOOK apstrādā personas datus vai citu no Apmeklētāja iegūto informāciju un izmanto šo informāciju, lai sniegtu ZOOMBOOK tīmekļa vietnē nodrošinātos pakalpojumus un pildītu pirkšanas–pārdošanas vienošanos atbilstīgi šajos Noteikumos izklāstītajiem priekšrakstiem un nosacījumiem.
  3. Izmantojot ZOOMBOOK tīmekļa vietnē nodrošinātos pakalpojumus, Apmeklētājs apstiprina, ka ir izlasījis Privātuma aizsardzības noteikumus.
 3. Reģistrācija

  1. Apmeklētājam ir jāreģistrējas un jāizveido reģistrēta Apmeklētāja konts, norādot derīgu Apmeklētāja e-pasta adresi, vārdu, uzvārdu un tālruņa numuru. Šie dati ir jānorāda, lai Apmeklētājs varētu izveidot savu personīgo vidi, uz norādīto tālruņa numuru saņemt informāciju par ZOOMBOOK produktiem un lietot ZOOMBOOK tīmekļa vietni produktu pasūtīšanai un saņemšanai.
  2. Pēc reģistrēšanās ZOOMBOOK tīmekļa vietnē Apmeklētājs savā profilā var atlasīt, vai un kādā veidā (e-pasta ziņojumā un/vai īsziņā) vēlas saņemt ZOOMBOOK informatīvos biļetenus. Atzīmējot attiecīgās izvēles rūtiņas, Apmeklētājs piekrīt, ka Pārdevējs apstrādā Apmeklētāja sniegtos personas datus (e-pasta adresi un/vai tālruņa numuru) tiešās tirgvedības pasākumu īstenošanai. Nepilngadīga persona, kas ir vecāka par 16 gadiem, bet jaunāka par 18 gadiem, sniedzot savu piekrišanu, apstiprina, ka piekrišana viņas personas datu apstrādei tiešās tirgvedības nolūkā nav pretrunā ar viņas vecāka/aizbildņa gribu.
  3. Par savu darbību ZOOMBOOK tīmekļa vietnē atbild tikai Apmeklētājs, kuram ir jārīkojas atbilstīgi pieņemtajām uzvedības un morāles normām un jāizmanto nodrošinātie pakalpojumi tā, lai nepakļautu riskam ZOOMBOOK tīmekļa vietni un/vai pienācīgu pakalpojuma funkcionēšanu, vietnes drošību un integritāti, tostarp — bet ne tikai — atturoties augšupielādēt nederīgus datus, izplatīt vīrusus, ierobežot citu personu piekļuvi ZOOMBOOK tīmekļa vietnei un/vai tās pakalpojumiem un nomelnot ZOOMBOOK zīmola labo vārdu un reputāciju.
  4. Apmeklētājs apņemas neaizskart citu personu tiesības un cieņu un atturēties no tādiem apvainojumiem, apsmiekla, aizskarošiem vai nepiedienīgiem komentāriem ZOOMBOOK produktu saturā, kas tieši vai netieši pazemo vai aizskar citas personas vai kaitē citām personām, kā arī apņemas nepublicēt apmelojošu, piedauzīgu, aizskarošu, diskriminējošu saturu vai tādu saturu, kas ir uzskatāms par likuma pārkāpumu, tostarp saturu, kura dēļ Pakalpojuma sniedzējs var būt spiests uzņemties juridisku atbildību.
  5. Pakalpojuma sniedzējs neatbild par fotoattēliem, ilustrācijām vai tekstiem, ko izmanto Apmeklētājs, un nepārskata tos; tāpat Pakalpojuma sniedzējs neatbild par tekstos atspoguļotajiem faktiem, tematiem, apstākļiem un kļūdām saturā un nepārskata tos. Pakalpojuma sniedzējs neatbild arī par Apmeklētāja darbībām, nekontrolē tās un nepārstāv Apmeklētāju. Pakalpojumu sniegšana nenozīmē, ka Pakalpojuma sniedzējs jebkādā veidā atbalsta Apmeklētāja darbības vai publicēto saturu. Apmeklētājs apzinās un apliecina, ka pats atbild par informāciju un saturu, ko viņš(-a) publicē savā kontā ZOOMBOOK tīmekļa vietnē.
  6. Veidojot produktu ZOOMBOOK tīmekļa vietnē, Apmeklētājam ir jāievēro autortiesību likumu un citu normatīvo aktu prasības un vispārpieņemtos principus. Izvietojot savus fotoattēlus ZOOMBOOK tīmekļa vietnē, Apmeklētājs uzņemas atbildību par visiem ar trešo personu iespējamu privātuma pārkāpumu saistītajiem riskiem. Ir ieteicams, ka pirms ar trešajām personām saistītu fotoattēlu vai informācijas augšupielādes ZOOMBOOK tīmekļa vietnē Apmeklētājs saņem šo personu piekrišanu.
  7. Apmeklētāja publicētais vai ZOOMBOOK produktu izveidei izmantotais saturs (piemēram, fotoattēli, ilustrācijas, informācija u. c.), kas tiek mitināts ZOOMBOOK tīmekļa vietnē, ir Apmeklētāja īpašums. Apmeklētājs, kurš vēlas saņemt ZOOMBOOK tīmekļa vietnē nodrošinātos pakalpojumus, atļauj Pakalpojuma sniedzējam reproducēt Apmeklētāja publicēto/izmantoto saturu drukātā materiālā un veikt citus saistītos pasākumus, tostarp glabāt šo saturu.
  8. Pakalpojuma sniedzējs patur tiesības pēc saviem ieskatiem dzēst ZOOMBOOK tīmekļa vietnē jebkādu informāciju, kas ir aizliegta vai ir pretrunā likumiem un pieņemtajām uzvedības un morāles normām.
  9. Reģistrējoties ZOOMBOOK tīmekļa vietnē, ir ieteicams rūpīgi izraudzīties paroli un neizpaust to citām personām. Par pieteikšanās datu izpaušanu trešajām personām atbild Apmeklētājs. Ja trešās personas izmanto Apmeklētāja pieteikšanās datus, par trešo personu darbībām atbild Apmeklētājs.
  10. Apmeklētājam ir tiesības jebkurā brīdī atteikties no ZOOMBOOK tīmekļa vietnē nodrošināto pakalpojumu izmantošanas. Šai nolūkā Apmeklētājs vēršas ar pieprasījumu pie Pakalpojuma sniedzēja, uz ZOOMBOOK tīmekļa vietnes sadaļā Kontaktinformācija norādīto e-pasta adresi nosūtot e-pasta ziņojumu no e-pasta adreses, kas tika norādīta, reģistrējoties ZOOMBOOK tīmekļa vietnē.
 4. Pasūtīšana

  1. Pirms ZOOMBOOK produktu iegādes Apmeklētājam papildus ir jānorāda piegādes adrese.
  2. Apmeklētājs uzņemas pilnīgu atbildību par pasūtījumā norādīto datu pareizību un precizitāti. Ja Apmeklētājs pasūtījumā norāda nepareizus vai neprecīzus datus, ZOOMBOOK neatbild par radītajām sekām un ir tiesīgs pieprasīt no Apmeklētāja tiešo zaudējumu atlīdzināšanu.
  3. Apmeklētājam ir rūpīgi jāpārskata savs pasūtījums pirms iesniegšanas un jāpārliecinās, ka tajā nav kļūdu vai neprecizitāšu, jo vēlāk Apmeklētājs vairs nevarēs veikt tajā izmaiņas un Apmeklētājam būs jāsedz visas ar pasūtījuma izpildi saistītās izmaksas.
 5. Pirkšanas–pārdošanas vienošanās noslēgšana

  1. Pirkšanas–pārdošanas vienošanās ir vienošanās starp Pircēju un Pārdevēju par ZOOMBOOK produkta pasūtīšanu/iegādi; šī vienošanās ietver ZOOMBOOK produkta pasūtījuma pieteikumu, ko Pircējs iesniedz Pakalpojuma sniedzējam ZOOMBOOK tīmekļa vietnē, un Noteikumus ar turpmākajiem grozījumiem un papildinājumiem.
  2. Pirkšanas–pārdošanas vienošanās starp Pircēju un Pārdevēju ir uzskatāma par noslēgtu brīdī, kad Apmeklētājs noklikšķina saiti “PASŪTĪT”.
  3. Pircējam ir jāpiefiksē pasūtījuma numurs un jāgādā, ka tas netiek izpausts trešajām personām, kuras nav pilnvarotas saņemt preces Pircēja vārdā. Ja pasūtījuma numurs tapis zināms citām personām, kaut Pircējs to šīm personām nav izpaudis, Pircējam ir nekavējoties jāinformē Pārdevējs, izmantojot vienošanās saturā norādīto kontaktinformāciju. Ja Pārdevējs netiek informēts par pasūtījuma numura neatļautu izpaušanu, Pārdevējs uzskata, ka produkta(-u) saņēmējs ir pilnvarots saņemt produktu(-us) un ka produkts(-i) ir pienācīgi nodots(-i) Pircējam.
  4. Pircējs, kurš ar Pārdevēju ir noslēdzis Pirkšanas–pārdošanas vienošanos, ir tiesīgs izmantot ZOOMBOOK produkta maketa koplietošanas pakalpojumu. Ja Pircējs nolemj izmantot šo pakalpojumu, ZOOMBOOK gādā par datu pārsūtīšanas tehnisku aizsardzību brīdī, kad saite tiek nosūtīta tās saņēmējiem, tomēr, neskatoties uz nodrošinātajiem tehniskajiem aizsargpasākumiem, Pircējs uzņemas pilnīgu atbildību par saites uz sava ZOOMBOOK produkta maketu koplietošanu. Plašāka informācija ir sadaļā ZOOMBOOK maketa koplietošanas noteikumi.
 6. Pircēja pienākumi

  1. Pircējam, kurš ir atzīmējis izvēles rūtiņu par piekrišanu Noteikumiem, ir pienākums ievērot šos Noteikumus un citus nosacījumus, kā arī rīkoties atbilstīgi Lietuvas Republikas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem.
  2. Pircējam ir jāsamaksā par pasūtīto produktu un jāakceptē produkts, ievērojot šajos Noteikumos izklāstīto procedūru.
  3. Atbilstīgi Civilkodeksa 6.228.10 (2)(3) pantam Pircējs nav tiesīgs atkāpties no Pirkšanas–pārdošanas vienošanās, ja vienošanās ir noslēgta, lai izgatavotu individualizētas preces, kuras netiek ražotas priekšlaikus un kuras tiek izgatavotas, pamatojoties uz patērētāja personīgo izvēli vai norādījumiem, vai lai piegādātu preces, kuras ir nepārprotami pielāgotas patērētāja personīgajām vajadzībām. Līdz ar to Pircējs saskaņā ar šiem Noteikumiem apliecina savu izpratni par to, ka pasūtītais produkts ir nepārprotami pielāgots patērētāja personīgajām vajadzībām un ir izgatavots atbilstīgi patērētāja personīgajai izvēlei un norādījumiem, tādējādi Pircējs atzīst un piekrīt, ka, iesniedzot un apmaksājot pasūtījumu, viņš(-a) zaudē tiesības atkāpties no Pirkšanas–pārdošanas vienošanās, izņemot 7.2. apakšpunktā norādīto gadījumu.
 7. Pircēja tiesības

  1. Pircējam, kurš izmanto ZOOMBOOK tīmekļa vietnē nodrošinātos pakalpojumus, ir tiesības izveidot un pasūtīt ZOOMBOOK produktus un iegādāties tos atbilstīgi šiem Noteikumiem.
  2. Pircējam, kurš ir saņēmis bojātu produktu, ir tiesības atkāpties no noslēgtās Pirkšanas–pārdošanas vienošanās, par to rakstiski informējot Pārdevēju (rakstot uz e-pasta adresi palidziba@zoombook.lv un norādot atgriežamo produktu, attiecīgā pasūtījuma numuru un atgriešanas iemeslu) ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā no produkta piegādes brīža. Pircējs var izmantot šajā punktā norādītās tiesības, ja viņš(-a) ievēro 14. punktā izklāstītos produkta atgriešanas nosacījumus, turklāt tikai gadījumā, ja Pārdevējs ir atbildīgs par produkta bojājumu un ja produktu nav sabojājis pats Pircējs vai ja produkta izskats nav būtiski mainījies Pircēja vainas dēļ.
 8. Pārdevēja pienākumi

  1. Pārdevējs apņemas nodrošināt Pircējam iespēju izmantot ZOOMBOOK tīmekļa vietnē pieejamos pakalpojumus un iegādāties ZOOMBOOK produktus.
  2. Pārdevējs apņemas piegādāt Pircēja iegādātos produktus uz norādīto adresi atbilstīgi šajos Noteikumos izklāstītajiem nosacījumiem.
  3. Pārdevējs apņemas ievērot Pircēja tiesības uz privātumu saistībā ar viņa(-as) personisko informāciju.
  4. Ja Pircējs ir izmantojis Noteikumu 7.2. apakšpunktā norādītas tiesības un ir ievērojis Noteikumu 14. punktā izklāstītos priekšrakstus un nosacījumus un ja Pārdevējs nav pildījis savus pienākumus, Pārdevējs apņemas atgriezt Pircēja samaksāto naudas summu 7 (septiņu) darbdienu laikā no dienas, kad ir saņemts atgrieztais produkts.
 9. Pārdevēja tiesības

  1. Ja Pircējs jebkādā veidā mēģina sabojāt Pārdevēja darinājumu vai nodarīt kaitējumu tā labajam vārdam vai reputācijai, vai datu drošībai vai rīkojas pretrunā citiem Pircēja pienākumiem, kas ir izklāstīti šajos Noteikumos, veic krāpnieciskas darbības pret Pārdevēju, mēģina pārkāpt Noteikumus, ļaunprātīgi izmanto piešķirtās privilēģijas un/vai atlaides, Pārdevējs ir tiesīgs jebkurā brīdī liegt Pircējam piekļuvi ZOOMBOOK tīmekļa vietnei vai pilnībā vai daļēji ierobežot piekļuvi ZOOMBOOK tīmekļa vietnei un/vai pakalpojumiem.
  2. Pircējs piekrīt, ka Pārdevējs vienpusēji lemj par to, vai Pircējs ir pārkāpis Noteikumus, un apņemas atzīt šādu Pārdevēja lēmumu par likumīgu un pareizu.
 10. Produkta izgatavošana

  1. Piekrītot šiem Noteikumiem, Pircējs neiebilst pret to, ka uz ZOOMBOOK produktiem tiek uzdrukāts ZOOMBOOK zīmols.
  2. Izgatavošana sākas tikai pēc tam, kad Pārdevējs ir saņēmis samaksu par pasūtīto(-ajiem) ZOOMBOOK produktu(-iem).
  3. ZOOMBOOK produktu izgatavošanas termiņi ir norādīti ZOOMBOOK tīmekļa vietnes sadaļā Nosūtīšana un piegāde.
  4. Ja 14 darbdienu laikā Pircējs nesaņem apstiprinājumu par ZOOMBOOK produkta(-u) izgatavošanu vai nosūtīšanu, Pircējam ir jāsazinās ar ZOOMBOOK, rakstot uz e-pasta adresi, kas ir norādīta tīmekļa vietnes sadaļā Kontaktinformācija, un norādot pasūtījuma numuru.
  5. Pārdevējs neuzņemas atbildību par ZOOMBOOK produkta krāsu neatbilstību krāsām produkta maketā tā datora monitorā, kuru Pircējs izmantoja maketa izveidei.
  6. ZOOMBOOK produkti tiek izgatavoti Lietuvas Republikā.
 11. ZOOMBOOK produktu cenas

  1. ZOOMBOOK produktu cenas ir izteiktas euro valūtā. Cenā ir iekļauts PVN. Rēķini, kuros ir izdalīts PVN, tiek izrakstīti euro valūtā. ZOOMBOOK produktu cenās nav iekļauta maksa par piegādi.
 12. Norēķināšanās par ZOOMBOOK produktiem

  1. Pircējs samaksā par pasūtīto(-ajiem) produktu(-iem), izmantojot elektronisko bankoperāciju pakalpojumu. To nodrošina “Paysera” vai “Paypal” maksājumu sistēma, kurā Pircējs veic priekšapmaksu, pieslēdzoties izvēlētajai internetbankai.
  2. Maksājums ir uzskatāms par saņemtu brīdī, kad Pārdevējs saņem maksājuma uzdevumu savā bankas kontā.
  3. Ja maksājums nav saņemts, Pārdevējs Pircēja pasūtījumu glabā sistēmā 15 dienas. Ja šo 15 dienu laikā Pārdevējs nesaņem maksājumu, pasūtījums tiek atcelts.
 13. ZOOMBOOK produktu piegāde

  1. Pircējs apņemas norādīt precīzu produkta(-u) piegādes adresi un kontakttālruņa numuru. Ja Pircējs nenorāda kontakttālruņa numuru vai produkta(-u) piegādes brīdī neatrodas norādītajā adresē, kurjers atgriež produktu(-us) Pārdevējam. Lai produkts(-i) tiktu atkārtoti nodots(-i) piegādei, Pircējam ir jāsamaksā papildu maksa.
  2. Pasūtītie produkti tiek piegādāti veidā, ko Pircējs norāda pasūtījumā.
  3. Produktu piegādes maksa ir norādīta ZOOMBOOK tīmekļa vietnes sadaļā Nosūtīšana un piegāde.
  4. Produktus, kas ir pasūtīti zoombook.lv tīmekļa vietnē, piegādā tikai Latvijas Republikā. Lai saņemtu produktu citā valstī, tas ir jāpasūta zoombook.com tīmekļa vietnē. To valstu saraksts, uz kurām tiek nodrošināta ZOOMBOOK produktu piegāde, ir pieejams zoombook.com tīmekļa vietnē: www.zoombook.com/shipping-and-delivery.
  5. Pārdevējs apņemas piegādāt pasūtīto(-os) produktu(-us) Pircējam termiņā, kas ir norādīts ZOOMBOOK tīmekļa vietnes sadaļā Nosūtīšana un piegāde.
  6. Pārdevējs apņemas darīt visu, kas ir viņa spēkos, lai pasūtīto(-os) produktu(-us) piegādātu iespējami drīz. Pircējs piekrīt, ka neparedzētu un ar Pārdevēju nesaistītu apstākļu dēļ produkta(-u) piegādes termiņš var atšķirties no šajā sadaļā norādītā termiņa vai nesakrist ar piegādes datumu, par kuru Pircējs un Pārdevējs bija vienojušies. Neparedzētu apstākļu gadījumā Pārdevējs apņemas nekavējoties sazināties ar Pircēju un vienoties par piegādes termiņu un citiem ar piegādi saistītiem jautājumiem.
  7. ZOOMBOOK produkti tiek izsūtīti no Lietuvas Republikas. Produktu piegādei ārpus Lietuvas Republikas un/vai ES muitas savienības var tikt piemēroti ievedmuitas nodokļi. Ievedmuitas nodoklis nav iekļauts produkta cenā. Tikai Pircējs ir atbildīgs par to, lai tiktu samaksāti ar produktu(-iem) saistītie nodokļi, tostarp – bet ne tikai – jebkādas ievedmuitas nodevas, PVN un citas nodevas, ja piemērojams.
  8. Pircējs apņemas saņemt pasūtīto(-os) produktu(-us) pats. Ja Pircējs nevar saņemt produktu(-us) pats un ja produkts(-i) ir piegādāts(-i) uz Pircēja norādīto adresi, un ir ievēroti citi Pircēja norādītie dati, Pircējs nav tiesīgs izteikt Pārdevējam jebkādas pretenzijas par produkta(-u) piegādi/nodošanu nepiemērotai personai.
  9. Produkta piegādes brīdī Pircējam tiek izsniegta preču pavadzīme vai cits nodošanu–pieņemšanu apliecinošs dokuments.
  10. Saņemot produktu, Pircējam ir pienākums kopā ar Pārdevēju vai tā pilnvaroto pārstāvi novērtēt sūtījuma un produkta(-u) stāvokli un parakstīt rēķinu, piegādes pavadzīmi vai citu sūtījuma nodošanu–pieņemšanu apliecinošu dokumentu. Parakstot rēķinu, piegādes pavadzīmi vai citu sūtījuma nodošanu–pieņemšanu apliecinošu dokumentu, Pircējs apstiprina, ka sūtījums ir labā stāvoklī un produktam(-iem) nav defektu vai neatbilstību. Ja piegādātā sūtījuma iepakojums ir sabojāts (saburzīts, mitrs vai kā citādi ārēji bojāts) vai ja produkts(-i) ir bojāts(-i) un/vai neatbilst, piegādātāja pienākums ir to norādīt uz rēķina, piegādes pavadzīmes vai cita sūtījuma nodošanu–pieņemšanu apliecinoša dokumenta un Pārdevēja vai tā pārstāvja klātbūtnē uzrakstīt paziņojumu brīvā formā par sūtījuma un/vai produkta(-u) nepilnībām (neatbilstību). Ja Pircējs nerīkojas, kā norādīts iepriekš, Pārdevējs ir atbrīvots no atbildības pret Pircēju par produkta(-u) nepilnībām, ja šo nepilnību cēlonis nav ražošanas gaitā pieļauta kļūda, kā arī par piegādātā(-o) produkta(-u) neatbilstību, ja šo neatbilstību iespējams konstatēt produkta(-u) apskates brīdī.
 14. Produktu atgriešana

  1. Produkta kvalitāte nav maināma, un Pircēja samaksātā naudas summa nav atmaksājama.
  2. Defekti pārdotajos produktos tiek novērsti vai defektīvie produkti tiek aizstāti, ja par šiem defektiem ir atbildīgs Pārdevējs.
  3. Pircējs var izmantot savas tiesības uz summas, ko viņš(-a) samaksāja par defektīvo produktu, atmaksu 5 (piecu) darbdienu laikā no dienas, kad produkts tika piegādāts Pircējam, informējot par to Pārdevēju Noteikumu 7.2. apakšpunktā noteiktajā kārtībā.
  4. Atgriežot defektīvu produktu, ir jāievēro papildu nosacījumi:
   1. produkts nedrīkst būt sabojāts Pircēja rīcības dēļ;
   2. ir ieteicams atgriezt produktu Pārdevēja iepakojumā vai citā drošai transportēšanai/sūtīšanai piemērotā iepakojumā;
   3. atgriežot produktu, ir jāiesniedz tā iegādes dokuments. Produkts ir jāatgriež Pārdevējam tā darījumdarbības vietā: “UAB BALTO trader”, Linkmenų g. 25, LT-08217 Viļņa;
   4. Pārdevējs sedz defektīvā produkta atgriešanas izmaksas.
   5. Pārdevējs ir tiesīgs atteikties pieņemt Pircēja atgriezto produktu, ja nav ievēroti produkta atgriešanas nosacījumi.
   6. Ja Pārdevējs ir atbildīgs par defektīvo produktu un defektu ir neiespējami novērst, naudas summa, kas Pārdevējam bija samaksāta par atgriezto produktu, tiek atmaksāta tikai bankas pārskaitījuma veidā maksātāja bankas kontā.
 15. Informēšana

  1. Pārdevējs sniedz informāciju Pircējam, izmantojot e-pasta adresi, ko Pircējs norādīja reģistrējoties, savukārt Pircējs var izmantot visus sakaru kanālus, kas ir norādīti ZOOMBOOK tīmekļa vietnes sadaļā Kontaktinformācija.
  2. Piekrītot šiem Noteikumiem, Pircējs piekrīt e-pastā, ko norādīja reģistrējoties, saņemt informatīvus ziņojumus par produktu pasūtīšanu, apmaksu un piegādi.
 16. Atbildība

  1. Apmeklētājs/Pircējs apņemas pilnībā atlīdzināt Pakalpojuma sniedzējam / Pārdevējam vai jebkurai citai personai, kurai Apmeklētājs/Pircējs ir radījis zaudējumus, izmantojot ZOOMBOOK tīmekļa vietni un/vai pakalpojumus, ja trešā persona vēršas ar pamatotu prasību saistībā ar tās tiesību pārkāpumu.
  2. Pakalpojuma sniedzējs / Pārdevējs ir atbrīvots no jebkādas atbildības visos gadījumos, kad zaudējumi ir radušies tāpēc, ka Apmeklētājs/Pircējs, neievērojot Pakalpojuma sniedzēja / Pārdevēja ieteikumu un savus pienākumus, neiepazinās ar šiem Noteikumiem, kaut viņam(-ai) bija šāda iespēja.
  3. Ja ir nodarīts zaudējums, vainīgā puse atlīdzina otrai pusei tiešos zaudējumus.
 17. Akcijas un dāvanu kuponi

  1. Pārdevējs ir tiesīgs īstenot dažādu veidu akcijas, mainīt to noteikumus un jebkurā brīdī pārtraukt tās. Informācija par spēkā esošajām akcijām ir pieejama ZOOMBOOK tīmekļa vietnē.
  2. Ja Apmeklētājs/Pircējs dod piekrišanu viņa(-as) sniegto datu izmantošanai tiešās tirgvedības nolūkā, Pakalpojuma sniedzējs / Pārdevējs ir tiesīgs nosūtīt Apmeklētājam/Pircējam informāciju par šajā punktā minētajām akcijām uz viņa(-as) norādīto e-pasta adresi un/vai tālruņa numuru; šis apakšpunkts neattiecas uz paziņojumiem, kuros Pārdevējs informē Pircēju par veiktā pasūtījuma statusu.
  3. Pircējs var gan iegādāties dāvanu kuponus, gan izmantot tos, lai norēķinātos par naudas summu, kas ir norādīta uz dāvanu kupona.
  4. Ja Pircējs iegādājas dāvanu kuponu, rēķins, kurā ir izdalīts PVN, netiek izrakstīts. PVN rēķini tiek izrakstīti tikai pēc ZOOMBOOK produktu iegādes.
  5. Pēc apmaksas dāvanu kupons tiek nosūtīts tikai uz Pircēja e-pastu.
  6. Dāvanu kupona īpašnieks atbild par kupona glabāšanu un tā unikālā koda neizpaušanu citiem.
  7. Dāvanu kuponu nevar apmainīt pret skaidru naudu.
  8. Ja pasūtījuma summa pārsniedz Pircēja dāvanu kuponā norādīto summu, Pircējam ir jāsamaksā starpība. Ja pasūtījuma summa ir mazāka par dāvanu kuponā norādīto summu, atlikums netiek atmaksāts.
  9. Dāvanu kuponu var izmantot tikai vienreiz, un pēc izmantošanas tas vairs nav derīgs.
  10. Ja dāvanu kupons netiek izmantots tā derīguma periodā, pēc derīguma termiņa beigām tas ir uzskatāms par nederīgu.
  11. Nozaudēts, nozagts vai sabojāts dāvanu kupons netiek atjaunots.
  12. Ir aizliegts viltot un kopēt vai kā citādi atveidot dāvanu kuponu.
  13. Šajā punktā izklāstītie noteikumi attiecas tikai uz Pakalpojuma sniedzēja / Pārdevēja īstenotajām akcijām, taču neattiecas uz gadījumiem, kad akcijas īsteno Pakalpojuma sniedzēja / Pārdevēja starpnieki. Šādā gadījumā Apmeklētājam/Pircējam ir jāievēro Pakalpojuma sniedzēja / Pārdevēja starpnieka pirkšanas–pārdošanas noteikumi, kuriem Pircējs piekrīt kupona iegādes brīdī.
 18. Nobeiguma noteikumi

  1. Šie Noteikumi ir sastādīti saskaņā ar Lietuvas Republikas normatīvajiem aktiem.
  2. Saistības, kas rodas, pamatojoties uz šiem Noteikumiem, regulē Lietuvas Republikas likumi.
  3. Jebkādi strīdi, kas rodas šo Noteikumu prasību izpildes rezultātā, ir jārisina sarunu veidā. Ja puses nespēj vienoties, tad, ievērojot Pakalpojuma sniedzēja / Pārdevēja darījumdarbības vietu, strīdi ir jāatrisina Lietuvas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
  4. Lietuvas Republikā tiesas strīdus izšķir Patērētāju tiesību aizsardzības valsts iestāde (juridiskā adrese: Vilniaus g. 25, LT-01402, Viļņa, www.vvtat.lt).
  5. Prasības vai sūdzības saistībā ar ZOOMBOOK tīmekļa vietnē iegādātajiem produktiem Pircējs var iesniegt strīdu izšķiršanai tiešsaistē paredzētajā platformā http://ec.europa.eu/odr/.
  6. Noteikumi pēdējoreiz atjaunināti 24.05.2018.