PIRKUMA NOTEIKUMI

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. ZOOMBOOK produktu pirkšanas un pārdošanas noteikumi (turpmāk - Noteikumi) ir obligāts dokuments, gan klientam, gan pārdevējam (turpmāk kopā - Puses). Tas nosaka Pušu tiesības un pienākumus, ZOOMBOOK produktu pirkšanas, maksāšanas, piegādes un atgriešanas nosacījumus, kā arī kā citus noteikumus, kas saistīti ar produkta pasūtīšanu, pirkšanu un pārdošanu.

1.2. Pircējs apstiprina, ka piekrīt Zoombook produkcijas pirkšanas noteikumiem, atzīmējot attiecīgo pozīciju.

1.3. Pārdevējs ir tiesīgs mainīt, papildināt vai labot noteikumus jebkurā laikā. Pārdevējam nav pienākums paziņot par izmaiņām noteikumos. Jebkuras izmaiņas stājas spēkā uzreiz pēc tam, kad tās ir publicēta ZOOMBOOK mājas lapā.

1.4. ZOOMBOOK produktus (turpmāk - produkts) var pasūtīt un iegādāties:

1.4.1. rīcībspējīgas fiziskas personas, t.i, pilngadīgas personas, kas ar tiesu nav atzītas par rīcībnespējīgām;

1.4.2. nepilngadīgie no 14 līdz 18 gadiem, tikai ar vecāku vai aizbildņa piekrišanu, izņemot gadījumus, ja tie ir neatkarīgi ar saviem ienākumiem;

1.4.3. juridiskas personas;

1.4.4. pilnvarotie pārstāvji vai citas norādītās personas.

1. 5. Piekrītot noteikumiem, Klients apliecina savas tiesības iegādāties produktus atsaucoties uz šo noteikumu 1.4 punktu.

2. Personas datu drošība

2.1. Pirms ZOOMBOOK produktu iegādes, Klients sniedz savus personas datus (vārds, uzvārds, produktu piegādes adrese, tālruņa numuru, derīga e-pasta adrese), kas ir nepieciešami, produktu iegādei, piegādei un maksājumiem.

2.2. Pārdevējs neatklāj Klienta personas datus trešajām personām, izņemot Pārdevēja partneriem, kas nodrošina produktu piegādi vai citus pakalpojumus, kas saistīti ar atbilstošu Klienta rīkojumu izpildi. Visos gadījumos, Klienta personas dati trešajām personām tiek atklāti tikai saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem.

2.3. Pārdevējs nodrošina, ka Klienta personas dati tiek izmantoti tikai saistībā ar produktu iegādi un tiešā mārketinga nolūkos.

2.4. Atsaucoties uz noteikumu 11.3 punktu, Klienta norādīto informāciju, klientu datus izmanto tikai, lai identificētu personu.

3. Pirkuma-pārdevuma līguma tiesības

3.1. Pirkuma-pārdošanas līgums (turpmāk - Līgums) starp Klientu un Pārdevēju tiek noslēgts brīdī, kad klients noklikšķina "Pasūtīt". Pirkšanas – pārdošanas līgums (turpmāk tekstā Līgums) – tiek noslēgts starp Klientu un Pārdevēju brīdī, kad klients noklikšķina "Pasūtīt".

4. Klienta pienākumi

4.1. Pircējam, kurš piekritis pirkšanas noteikumiem atzīmējot attiecīgo pozīciju, ir jāievēro šie noteikumi, citi nosacījumi, kā arī nedrīkst pārkāpt Lietuvas Republikas un Eiropas Savienības likumaktus.

4.2. Klients maksā par pasūtīto preci un saņem to saskaņā ar kārtību, kas noteikta šajos noteikumos.

5. Klientu tiesības

5.1. Klientam ir tiesības izveidot un / vai pasūtīt un iegādāties produktus ZOOMBOOK mājas lapā piedāvātos produktus saskaņā ar šiem noteikumiem.

5.2. Pircējs, saņemot nekvalitatīvu produktu, ir tiesīgs atkāpties no noslēgtā pirkšanas-pārdošanas līguma, paziņojot par to Pārdevējam rakstiski (pa elektronisko pastu, norādot produktu, kuru vēlas nodot atpakaļ, tā pasūtījuma numuru un atpakaļ nodošanas iemeslu) ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no produkta piegādes brīža. Šajā punktā minētās tiesības Pircējs var izmantot, ievērojot 12. sadaļā noteiktos produkta atpakaļ nodošanas nosacījumus, un tikai tajā gadījumā, ja par produkta trūkumu ir atbildīgs Pārdevējs un ja Pircējs produktu nav sabojājis, vai produkta izskats nav būtiski mainījies Pircēja vainas dēļ.

6. Pārdevēja pienākumi

6.1. Pārdevējs dod iespēju Klientam izmantot pakalpojumus ZOOMBOOK mājas lapā.

6.2. Pārdevējs piegādā iegādāto produkciju, uz Klienta norādīto adresi, atsaucoties saskaņā ar šiem noteikumiem.

6.3. Pārdevējs ievēro Klienta tiesības uz privāto dzīvi attiecībā uz viņa personīgajiem datiem.

6.4. Ja Klients izmanto 12. nodaļā norādītās tiesības noteikumu 5.2 punktā norādītajos apstākļos, Pārdevējs atdod iemaksāto naudu Klientam 7 (septiņu) darba dienu laikā, sākot no dienas, kurā saņēmis produktu.

7. Pārdevēja tiesības

7.1. Ja Klients mēģinājums jebkādā veidā kaitēt Pārdevēja darbam, pārkāpis datu drošības vai citas Klienta saistības, kas norādītas 4. sadaļā, Pārdevējs ir tiesīgs atteikt Klientam pieeju ZOOMBOOK mājas lapā vai kā citādi ierobežot iespēju izmantot ZOOMBOOK portāla datu bāzi.

7.2. Ja Klients pārkāpj kādu no ZOOMBOOK mājas lapas lietošanas, produktu iegādes, akciju, konkursu noteikumiem, vai, ja klients rīkojies negodprātīgi pret Pārdevēju, ļaunprātīgi izmantojis dotās privilēģijas un / vai atlaides, Pārdevējs ir tiesīgs jebkurā laikā, jebkādā veidā pilnībā vai daļēji ierobežot Klienta pieeju ZOOMBOOK vietnei un / vai citiem pakalpojumiem. Klients piekrīt, ka Pārdevējs tiesīgs vienpusēji izlemt, vai Klients ir pārkāpis noteikumus, kas norādīti mājas lapā, un Klients pieņēmis jebkādu lēmumu, ko Pārdevējs uzskata par likumīgu un taisnīgu.

8. Preces pasūtīšana

8.1. Saskaņā ar noteikumu, Klientam ir tiesības izmantot ZOOMBOOK tīmekļa vietni, lai izveidotu un / vai pasūtītu fotogrāmatas, plānotājus, piezīmju grāmatiņas, un citus produktus, ko ZOOMBOOK piedāvātā. Lai gan, izmantojot šo pakalpojumu, ir aizliegts augšupielādēt un uzglabāt informāciju, kas ir nelikumīgs, un aizliegta saskaņā ar tiesību aktiem. ZOOMBOOK patur tiesības dzēst aizliegto informāciju no mājas lapas.

8.2. Pircējam ir pienākums pirms pasūtījuma nosūtīšanas rūpīgi pārbaudīt, vai pasūtījuma maketā nav kādas kļūdas vai neprecizitātes, jo pēc pasūtījuma nosūtīšanas Pircējam nav iespējams to koriģēt, un Pircēja pienākums ir segt visus pasūtījuma izpildes izdevumus.

8.3. Piekrītot šiem noteikumiem, Pircējs apliecina, ka viņš ir sapratis, ka viņa pasūtītais produkts ir nepārprotami pielāgots Pircēja personīgajām vajadzībām un tiek izgatavots saskaņā ar Pircēja personīgo izvēli un norādījumiem, tādēļ Pircējs atzīst un piekrīt, ka pēc pasūtījuma iesniegšanas un apmaksas viņš zaudēs tiesības atkāpties no līguma.

8.4. Produkta ražošana tieks uzsākta tikai pēc tam, kad pārdevējs saņem samaksu par pasūtīto preci.

8.5. Ja Klients nesaņem apstiprinājumu par produkta ražošanu vai nosūtīšanu, viņš sazinās ar ZOOMBOOK pa e-pastu, norādot pasūtījuma numuru.

8.6. Pircējam, kas 14 darba dienu laikā nav saņēmis apstiprinājumu par produkta izgatavošanu, jāsazinās ar ZOOMBOOK pa elektronisko pastu, norādot pasūtījuma numuru.

9. Produkta cena

9.1. Produktu cenas ir norādītas eiro, ieskaitot PVN. PVN rēķini tiek izsniegti eiro. Preču piegādes maksa nav iekļauta ZOOMBOOK produktu cenā.

10. Samaksa par produktiem

10.1. Klients maksā par pasūtīto preci (produktiem), izmantojot tiešsaistes banku, maksājumu partneris - PayPal;

10.2. Maksājums tiek uzskatīts par saņemtu tajā brīdī, kad pārdevējs saņem maksājuma rīkojumu uz bankas kontu.

10.3. Veicot maksājumu Klients norāda produkta numuru saskaņā ar maksājuma mērķi.

10.4. Ja pārdevējs nesaņem maksājumu, Klienta pasūtījumu viņš sistēmā saglabā 15 dienas. Ja pārdevējs nesaņem maksājumu šajā laikā, pasūtījums tiks atcelts.

11. Preces piegāde

11.1. Klients var izmantot tikai kurjera piegādes pakalpojumus.

11.2. Izvēloties produktu piegādes pakalpojumu, Klients norāda precīzu produktu piegādes adresi un kontakta tālruņa numuru. Ja Klients nenorāda kontakta tālruņa numuru un piegādes brīdī nav pieejams norādītajā adresē, kurjers atgriezīs preci pārdevējam un pieprasīs Klientam papildu maksu par atkārtotu piegādi.

11.3. Klients var saņemt pasūtīto preci pats. Gadījumā, ja klients nevar izņemt preci pats, produktu nogādā uz Klienta norādīto adresi un citu Klienta sniegto informāciju, Klients nav tiesīgs celt pretenzijas pārdevējam par preces piegādi / nodošanu neatbilstošam uzņēmumam;

11.4. Produktus var piegādāt pats Pārdevējs vai viņa pilnvarots pārstāvis;

11.5. Preces piegādes maksas aprēķins tiek veikts, pamatojoties uz piegādes adresi, preces svaru un lielumu;

11.6. Pārdevējs patur tiesības mainīt produktu piegādes maksu.

11.7. Piegādes laiks foto grāmatām, piezīmjgrāmatām un plānotājiem: Standarta uz Eiropu - 5-10 darba dienas, Ekspress uz Eiropu - 1-2 darba dienas, Ekspress uz ASV - 2-3 darba dienu laikā. Piegādes laiks pastkartēm: uz Eiropu - 3-10 darba dienas; citur - 10-30 darba dienas. Ievērojiet, ka piegādes laiks neietver ražošanas laiku.

11.8. Pārdevējs dara visu, lai nodrošinātu produktu piegādi, pēc iespējas ātrām.

11.9. Saņemot produktu, pārdevējs vai viņa pilnvarots pārstāvis un Klients pārbauda produkta stāvokli piegādes brīdī un paraksta rēķinu, pavadzīmi vai citu dokumentu, kas apliecina produkta piegādi, nodošanu un saņemšanu. Ja Klients paraksta rēķinu, pavadzīmi vai citu dokumentu, kas apliecina produkta piegādi, nodošanu un saņemšanu, tiek uzskatīts, ka piegāde ir notikusi un prece ir atbilstošā stāvoklī, tā nav bojāta, un tai nav defektu vai nepilnību, kas radušies ražošanas laikā. Ja klients ir konstatējis preces bojājumus (saplīsis, izmircis vai kā citādāk bojāts), vai produkts ražošanas procesā nav pabeigts, Klients to norāda rēķinā, pavadzīmē vai citā dokumentā, kas apliecina produkta piegādi, nodošanu un saņemšanu, kopā ar preces piegādātāju brīvā formā sagatavo defektu aktu par bojātu preci. Ja Klients neveic šīs darbības, Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības pret klientu par produkta defektu. Kļūdas kas nav radušās ražošanas procesā, kā arī produktu nepilnības, var noteikt, pārbaudot produktu vizuāli.

12. Produkta atgriešana

12.1. Ja pārdevējs ir atbildīgs par produkta bojājumiem un/ vai nepilnībām, viņš tos novērš vai produktu aizstāj.

12.2. Tiesības nodot atpakaļ nekvalitatīvu produktu Pircējs var izmantot 5 (piecu) darba dienu laikā no brīža, kad produkts tam ir piegādāts, par produkta nodošanu atpakaļ paziņojot Pārdevējam Noteikumu 5.2. punktā paredzētajā kārtībā.

12.3. Lai atgrieztu preci, jāievēro šādi papildnosacījumi:

12.3.1. produkts nedrīkst būt bojāts Klienta vainas dēļ;

12.3.2. produkts ir jāatdod Pārdevēja iepakojumā vai citā iepakojumā, kas garantē drošu transportēšanu / kravu pārvadājumus;

12.3.3. atgriežot preci, jāuzrāda tās iegādi apliecinošs dokumets;

12.3.4. Preci jāatgriež šādā adresē: UAB BALTO trader, Utenos g. 41A, LT-08217 Vilnius;

12.3.5. atgriežot preci, Klients aizpilda preces atgriešanas veidlapu, norādot atgriešanas iemeslu;

12.3.6. Klients sedz preces atgriešanas izdevumus.

12.4. Pārdevējs ir tiesīgs atteikties no preces atgriešanas, ja ir pārkāpti atgriešanas noteikumi.

12.5. Ja pārdevēju sauc pie atbildības par bojātu produktu, un ir neiespējami noteikt kļūdas, samaksāto naudu par atgriezto produktu atmaksā tikai ar bankas pārskaitījumu uz maksātāja bankas kontu.

13. Informācijas apmaiņa

13.1. Pārdevējs nosūta informāciju uz Klienta e-pastu, kas norādīts reģistrācijas formā. Klientam ir tiesības izmantot visas komunikācijas formas, kas norādītas ZOOMBOOK portāla sadaļā "Kontakti".

13.2. Piekrītot šiem noteikumiem, Klients piekrīt saņemt svarīgu informāciju par produktu pasūtījumu, apmaksu un piegādi savā e-pastā.

14. Atbildība

14.1. Klients ir pilnībā atbildīgs par reģistrācijas veidlapā norādītās informācijas precizitāti un pareizību. Ja Klients sniedz neprecīzu vai nepatiesu informāciju reģistrācijas veidlapā, Pārdevējs neatbild par saistītajām sekām un ir tiesīga no Klienta pieprasīt kompensāciju par tiešajiem zaudējumiem.

14.2. Klients ir pilnībā atbildīgs par savu rīcību ZOOMBOOK mājas lapā.

14.3. Klients glabā savu pasūtījuma numuru, un neizpauž to trešajām personām, kam nav tiesību saņemt preci Klienta vārda. Ja pasūtījuma numurs kļuvis zināms trešajām personām, Klientam par to nekavējoties informē Pārdevēju, izmantojot kontaktinformāciju, kas norādīta līgumā, ja vien Klients pats nav atklājis pasūtījuma numuru. Ja Pārdevējs nav saņēmis paziņojumu par nelikumīgu pasūtījuma numura izpaušanu, tiek uzskatīts, ka persona ir pilnvarota saņemt preci (-es) un prece (-es) ir sasniegusi Klientu.

14.4. Pārdevējs tiek atbrīvots no jebkādas atbildības gadījumos, ja Klients nav iepazinies ar šiem noteikumiem un Pārdevēja rekomendācijām, kā rezultātā radušies zaudējumi.

14.5. Pārdevējs neatbild par produkta krāsu neatbilstību, kas radusies Klienta datora monitora modeļa īpatnību dēļ.

14.6. Ja radušies zaudējumi, vainīgā persona sedz zaudējumus cietušajai personai.

15. Akciju piedāvājumi

15.1. Pārdevējs ir tiesīgs veikt dažāda veida akcijas, mainīt nosacījumus jebkurā laikā, un atcelt tos.

15.2. Klientam ir tiesības iegādāties dāvanu kartes, un izmantot tās, lai iegādātos produktus.

15.3. Dāvanu karte tiek piegādāta uz Klienta e-pastu pēc veiksmīga maksājuma.

15.4. Ja pasūtījuma summa pārsniedz Klienta dāvanu kuponu vērtību, Klients apmaksā cenu starpību par iegādāto produktu.

15.5. Dāvanu kartes nevar apmainīt pret naudu.

15.6. Dāvanu kartes var izpirkt tikai vienu reizi.

15.7. Dāvanu kartes īpašnieks ir atbildīgs par kupona un tā unikālā koda aizsardzību no citām personām.

15.8. Ja dāvanu kuponu izlietošanas termiņš beidzas, tas vairs nav derīgs.

15.9. Dāvanu karte netiek atjaunota, ja tā ir nozaudēta, nozagta vai bojāta.

15.10. Aizliegts kopēt vai kā citādi pavairot un izgatavot dāvanu karti.

15.11. Ja Klients iegādājas preci, izmantojot dāvanu kartes un izmanto preces atgriešanas tiesības, kas norādītas šo noteikumu 5.2 punktā, pirkuma summa Klientam tiek atgriezta.

15.12. Šīs sadaļas noteikumi ir piemērojami tikai bonusiem, ko veic pārdevējs, un nav piemērojami, ja kampaņu veic Pārdevēja starpniekiem.

15.13. Ja Klients iegādājas kuponus ZOOMBOOK produtiem vai kampaņām no Pārdevēja, Pircējam jāpiekrīt pirkuma regulācijām kuras nosaka Pārdevējs. Klients tām piekrīt, kad iegādājas kuponu.

15.14. Ja Klients pirkumam ZOOMBOOK izmanto Pārdevēja starpnieka kuponus, Klients piekrīt starpnieka pirkuma-pārdošanas noteikumiem, iegādājoties kuponus.

16. Nobeiguma noteikumi

16.1. Šie noteikumi ir sagatavoti saskaņā ar tiesību aktiem Lietuvas Republika.

16.2. Lietuvas Republika likumdošana ir pamats šiem un turpmāk jauniem noteikumiem, kurus izstrādās Pārdevējs.

16.3. Visi strīdi, kas rodas saistībā ar šiem noteikumiem tiek risināti sarunu ceļā. Ja strīdus neizdodas atrisināt pārrunu ceļā, tie risināmi saskaņā ar Lietuvas Republika likumdošanu.